آمار مراکز معاینه فنی خودروهای سبک استان در سال 1395


مراکز معاینه فنی1

آمار مراکز معاینه فنی خودرو سبک استان سیستان و بلوچستان در سال 1394 و شش ماهه 1395

مرکز معاینه فنی 11

عملکرد مراکز معاینه فنی استان در تاریخ 94/12/25 لغایت 95/1/15

مراکز معاینه1 
مراکز معاینه2

عملکرد مراکز معاینه فنی استان از تاریخ 94/12/25 لغایت 95/1/15


عملکرد

عملکرد مراکز معاینه فنی استان در سال 1393


عملکرد 93