نرخ نامه اجرایی مراکز معاینه فنی خودرو سال 1395

نرخ انجام معاینه فنی

آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو

آیین نامه مرکز معاینه 1 

آیین نامه مرکز معاینه 2  

آیین نامه مرکز معاینه 3  

آیین نامه مرکز معاینه 4  

آیین نامه مرکز معاینه 5

آیین نامه اجرایی مراکز معاینه فنی خودرو

آیین نامه 1  

آیین نامه 2
آیین نامه 3
آیین نامه 4
آیین نامه 5
آیین نامه 6

معاینه فنی خودرو

پیرو مصوبه شماره ت121941/ت40835ن مورخ 1387/7/20 هیات محترم نمایندگان رییس جمهور در مورد نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت جهت ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک کشور، اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور اقدام به راه‌اندازی سامانه صدور یکپارچه برگ و برچسب معاینه فنی خودروهای سبک کشور نمود. به استناد این مصوبه صرفاً به مراکزی برچسب و کارت معاینه فنی خودرو (به استناد ماده 10 مصوبه شماره 44055/ت27457ه مورخ 1382/8/7 مصوبه هیات محترم وزیران) تعلق می گیرد که مشخصات آنها در بانک اطلاعاتی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ثبت گردیده است.

فرآیند صدور برگ و برچسب

 • ثبت درخواست به تعداد مورد نیاز توسط هر مرکز
 • تایید درخواست توسط شهرداری شهر مربوطه
 • تایید درخواست توسط شورای ترافیک استان
 • تایید درخواست توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
 • واریز مبلغ مطابق تعداد درخواست شده و تایید شده توسط هر مرکز
 • تایید واریزی توسط اتحادیه سازمانهای حمل ونقل همگانی کشور
 • ارسال برچسب و کارت معاینه فنی به آدرس مرکز
 • ثبت تحویل گرفتن کارت ها و برچسب ها توسط مرکز

نحوه ثبت مراکز مکانیزه معاینه فنی خودرو های سبک جدید

 • درخواست مجوز از شهرداری و کنترل موارد موردنیاز توسط شهرداری
 • تاییدیه صدور مجوز شهرداری توسط دبیر شورای ترافیک استان
 • صدور پروانه بهره برداری توسط شهرداری برای متقاضی
 • ثبت مشخصات مرکز در بانک اطلاعاتی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
 • تاییدیه نهایی