شرح وظایف معاون هماهنگی امور عمرانی

-         هدایت و نظارت بر ارگان های اجرائی در تهیه و تنظیم طرحهای زیربنای اقتصادی و عمرانی با توجه به تجارب و ضرورتها و نیازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و سیاسی استان

-         بررسی و نظارت و ارزیابی مستمربر اعتبارات هزینه ای و  تملک دارائــــی های سرمایه ای و پیشرفت برنامه ها وطرحهای دستگاه های اجرائی تابع نظام بودجه استانی.

-         نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارشگیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و شهرها و اعلام عدم پیشرفت آنها به سازمانهای اجرائی مربوطه بمنظور رفع موانع.

-         نظارت کلی بر طرحهای عمرانی و فنی واجرای نظام فنی - اجرایی استان در چارچوب نظام فنی - اجرایی کشور دراستان .

-         انجام اقدامات لازم در زمینه تشکیل جلسات شورای آب ، شورای فنی استان و شورای برنامه ریزی و سایر شوراها و کمیسیون ها و کمیته های مربوطه برحسب مورد.

-         بررسی و تعیین صلاحیت و رتبـه بندی و ارزشیابی پیمانکاران ، مشاوران و کارشناسان استان و ارتقاء و تقویت ظرفیت کمی و کیفی آنها.

-         هدایت و نظارت بر ارگان های اجرائی در تهیه و تنظیم طرحهای اقتصادی و عمرانی با توجه به تجارب و ضرورتها و نیازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و سیاسی استان.

-         نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و فنی ( تملک دارایی های سرمایه ای ) ملی و استانی و گزارشگیری از پیشرفت برنامه ها و ارزیابی آنها .

-         ارزشیابی اجرای پروه های تملک دارای های سرمایه ای ملی و استانی از لحاظ اثرات اقتصادی , اجتماعی و تجزیه و تحلیل آنها و انعکاس به مسئولین ذیربط .

-         تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد دستگاه ها  و ارزشیابی آنها در راستای  اجرای پروژه های عمرانی و آثار و نتایج اقتصادی اجتماعی  آنها به منظور استفاده بهینه در تدوین برنامه های ملی , منطقه ای و محلی .

-         بررسی های لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمینه اجرای طرح ها و برنامه های دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی استان بمنظور پیشبرد برنامه ها ی عمرانی و همچنین ارائه نظرات در این زمینه به شورای برنامه ریزی استان .

-         مطالعه و بررسی وضع مناطق روستائی و شهری استان از نظر امکانات و تسهیلات رفاهی بمنظور شناخت نیازها و اولویت بندی آنها و پگیری اعتبارات مربوط از منابع مختلف .

-         تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در مناطق روستایی و شهری و همکاری با واحد های ذیربط در این زمینه با وزارت کشور.

-         نظارت و پیگیری بر امر تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد و برنامه های خاص منطقه ای و ارزیابی اقدامات انجام شده و تهیه حساب های منطقه ای و اعتبار ات مصرف شده و آثار اجتماعی و اقتصادی این برنامه ها در ناحیه بمنظور استفاده  در توسعه و افزایش و بهره گیری از این نوع برنامه ها .

-         هماهنگی و همکاری در زمینه برقراری اجرای نظام فنی اجرایی در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط .

-         نظارت و اجرای روش های مناسب بمنظور ترویج و تشویق در بکار گیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی در دستگاه های اجرایی (دولتی ) و غیر دولتی .

-         بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه بندی و ارزشیابی پیمانکاران و مشاوران و کارشناسان استان .

-         ارتقاء تقویت ظرفیت کمی و کیفی پیمانکاران و شرکت های پیمانکاری استان .

-         بررسی و نظارت کامل بر اجرای طرح های تملک دارائی های سرمایه ای (ملی و استانی ) و عمرانی در چارچوب ضوابط مربوطه .

-         نظارت بر پروژه های عمرانی در مناطق شهری و روستایی از محل اعتبارات مختلف

-         تهیه قیمت های پایه استان و ضرائب منطقه ای با توجه به شرایط خاص هر منطقه و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تأئید .

-         مستندسازی تجربیات فنی و اجرائی به منظور بهره برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن .

-         برگزاری دوره های آموزشی بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنایی بیشتر دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران با نظام فنی اجرایی در زمینه طرح ها و ضوابط و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه .

-         اجرای تصمیمات متخذه در کمیسیون های مناقصه و بررسی و اظهار نظر در باره برندگان مناقصه در چارچوب مقررات مربوط .

-         نظارت و بررسی اعتبارات شهرداری ها و هدایت و راهنمائی های لازم در اتخاذ روشهای صحیح و رعایت اولویت ها در چاچوب طرح ها و برنامه ها .

-         نظارت و بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه ها اعتبارات و مسائل مالی سالیانه شهرداری ها که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد.

-         بررسی موقعیت مناطق شهری و روستائی استان بمنظور دستیابی به نیازهای زیربنائی و تسهیلات رفاهی و برآورد اعتبار مورد نیاز و پیگیری لازم از طریق وزارت کشور .

-         انجام اقدامات لازم بمنظور حضور فعال در جلسات , مجامع , شوراها , کمیته ها , کارگروه ها و کمیسیون ها حسب مورد و همچنین در زمینه تشکیل آنها و نظارت بر تهیه و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات .

-         هدایت امکانات و نیروها بمنظور پیشبرد طرح ها و پروژه ها و رفع موانع دستگاه های اجرائی استان .

-         نظارت بر اجرای طرح های تملک دارائی سرمایه ای بمنظور ارزیابی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با اهداف و خط مشی ها و سیاست های تعیین شده و مقایسه پیشرفت کار با جداول زمانی و تنظیم گزارش لازم در این زمینه جهت پیگیری در جلسات مرتبط و اعلام نتایج به مراجع ذیربط .

-         پیگیری و اجرای وظایف مربوط به تبصره 66 قانون بودجه سال 1362 و آئین نامه مربوط به معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی در سطع استان .

-         مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای استان از نظر تأسیسات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها و شهرداری ها و پیگیری تأمین آنها برابر مقررات .

-         همکاری و تهیه وتدوین  راهکارهای لازم در امور مربوط به حوادث پیش بینی نشده با دستگاه های اجرایی مربوط .

-         تعیین اولویت بندی طرح ها و برنامه ها و پروژه ها  از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات لازم .