معرفی کارشناسان

 

شماره تماس(054)

سمت کارشناس

نام کارشناس

ردیف

31127691

معاونت نظارت بر امور سرمایه گذاری و اشتغال

سرکار خانم رخشانی

1

31127456

کارشناس امور دهیاری ها و شوراها

سرکار خانم جهانی

2

31127478

کارشناس امور دهیاری ها و شوراها

سرکار خانم عاقبت بخیر

3

31127455

کارشناس امور دهیاری ها و شوراها

جناب آقای شالی بر

4

31127477

کارشناس نظارت  بر امور زیربنایی

جناب آقای عیسی نیا

5

31127449

کارشناس نظارت  بر امور زیربنایی

جناب آقای اصغری

6

31127453

کارشناس نظارت  بر امور زیربنایی

جناب آقای عادلی فر

7