اهداف و وظایف دفتر امور روستایی

-مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاهای استان.

-همکاری با واحد برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در زمینه تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین الویت های طرح های عمرانی در روستاها

-اظهار نظر در ارتباط با طرح های عمرانی روستاها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرد با همکاری دفتر فنی.

-اقدام در مورد راهنمایی شوراهای اسلامی ده و واحدهای عمران روستایی به منظور پیشرفت برنامه عمرانی با استفاده از خودیاری و مشارکت مردم.

-نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارشگیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و عنداللزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به سازمان های اجرایی مربوطه به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی.

-بازرسی از اقدامات عمرانی در سطح روستاها و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذیربط

-تعیین اولویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات لازم.

-بررسی و اظهارنظر در مورد مصوبات شورای روستا در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری

-برنامه ریزی و پیگیری در خصوص تشکیل دهیاری ها بر اساس قوانین و مقررات مربوط با کمک و همکاری فرمانداری ها و بخشداری های استان.

-ابلاغ قوانین و دستور العمل مربوط به دهیاری ها به فرمانداران جهت انعکاس به آنها

-پشتیبانی در زمینه تامین و تجهیز دهیاری ها و هماهنگی های  لازم در این زمینه با سازمان ها و دستگاه های ذیربط

-پیگیری تهیه طرح های روستایی با کمک دهیاران و تصویب مراجع ذیربط استانی

-ابلاغ برنامه ها و اهداف توسعه روستایی به فرمانداران و بخشداری ها و دهیاری ها

-توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با کمک دهياران.