بریده روزنامه

۱۳ شهریور ۱۳۸۶

خبرگزاری ایسنا

استان سیستان و بلوچستان در مدیریت بحران سیل رتبه اول کشوری را کسب کرد .
شعار سال