اخبار

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت توانمندسازی دهیاریها وشرکت های تعاونی دهیاریهای استان

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت توانمندسازی دهیاریها وشرکت های تعاونی دهیاریهای استان

جلسه برنامه ریزی وهماهنگی باحضورمعاون اموردهیاریهای سازمان شهرداریهاودهیاریهای کشوربامدیرکل دفترامورروستایی وشوراهای استان برای پایلوت قراردادن استان جهت توانمندسازی دهیاریها وشرکت های تعاونی دهیاریهای استان ازطریق نصب پنل های خورشیدی درروستاها ازطریق اعطا تسهیلات وایجاددرآمدپایداربرای دهیاریها درمحل سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشوربرگزارشد.

 

1

۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۰