اخبار

برگزاری نشست با مدیرکل امور مالیاتی استان پیرامون ایجاد وحدت رویه و ارزیابی اعتبارات واریزی به حساب دهیاری های استان

برگزاری نشست با مدیرکل امور مالیاتی استان پیرامون ایجاد وحدت رویه و ارزیابی اعتبارات واریزی به حساب دهیاری های استان

جلسه مشترک با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان پیرامون ایجاد وحدت رویه و ارزیابی اعتبارات واریزی به حساب دهیاری های استان از محل اعتبارات ارزش افزوده استان و همچنین نحوه توزیع آن در محل دفتر مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها برگزار گردید.

 


4
3
2
1

۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۵