اخبار

برگزاری جلسه رفع موانع و تسهیل در روند پرداخت تسهیلات اشتغالزایی حوزه روستایی

برگزاری جلسه رفع موانع و تسهیل در روند پرداخت تسهیلات اشتغالزایی حوزه روستایی

جلسه رفع موانع وتسهیل درروند پرداخت تسهیلات اشتغالزایی حوزه روستایی منطقه جنوب شرق ازمحل تفاهمنامه معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم وبنیادمستضعفان وبانک سینا طی یوم جاری درمحل بانک سینا کشوربرگزارشدودرسال جاری بیشترین سهم به مبلغ ۴۳۰ میلیاردریال به استان سیستان وبلوچستان برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی روستایی بانرخ ۸ درصداختصاص یافت وروندپرداخت آن بامحوریت دفاترامورروستایی وشوراها می باشد.

 


2
1

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۲۷