اخبار

برگزاری نشست با رئیس خانه کشاورز به منظور ایجاد اشتغال برای خانوارهای روستایی

برگزاری نشست با رئیس خانه کشاورز به منظور ایجاد اشتغال برای خانوارهای روستایی

نشست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها با رئیس خانه کشاورز، رئیس جامعه اسلامی کارگران ایران و سرمایه گذار حوزه روستایی جهت ایجاد اشتغال برای خانوارهای روستایی در محل دفتر مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها برگزار گردید.

3
2
1

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۵۸