اخبار

برگزاری نشست یکپارچه سازی نرم افزار حسابداری دهیاریها و مدیریت جامع روستایی

برگزاری نشست یکپارچه سازی نرم افزار حسابداری دهیاریها و مدیریت جامع روستایی
جلسه بررسی ایجاد انسجام و وحدت رویه و یکپارچه سازی نرم افزار حسابداری دهیاریها و مدیریت جامع روستایی با دعوت ازشش شرکت واجد شرایط ازکل کشور به منظور ارائه امکانات و پرزنت آن در تاریخ 97/7/30  باحضور نمایندگان مسئولین مالی دهیاریهای استان و مسئول حسابداری استانداری و نماینده دفترانفورماتیک استانداری  برگزارگردید.


4
3
2
1

 

 

۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۳:۱۸