اخبار

تدوین سند جامع توسعه روستایی استان

تدوین سند جامع توسعه روستایی استان

قرارداد مطالعات و تدوین سند جامع توسعه روستایی استان , بین استانداری و دانشگاه س و ب منعقد گردید.

 

۱۵ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۲۲