اخبار

جلسه کارگروه استانی مراکز معاینه فنی

جلسه کارگروه استانی مراکز معاینه فنی
اولین جلسه کارگروه استانی مراکز معاینه فنی در سال جاری روز دوشنبه مورخ 31/02/97 در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی با حضور اعضا برگزار گردید.

در این جلسه گزارش اقدامات انجام پذیرفته در مورد مراکز معاینه فنی استان در سال 96 و همچنین بررسی تقاضاهای رسیده جهت احداث مراکز معاینه فنی شهر زاهدان و مراکز آزمون هیدرواستاتیک مورد بررسی قرار گرفت.