اخبار

کمیسیون ماده 69

کمیسیون ماده 69

جلسه کمیسیون ماده 69 به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و در محل دفتر ایشان با موضوع بررسی و تصویب پرونده های موضوع جلسات کارشناسی ( سایت کوشه و مجتمع آموزش عالی سراوان ، اورژانس حرمک و بیمارستان های فنوج و دلگان و قصرقند و ... ) برگزار گردید .