اخبار

شورای مدیریت پسماند شهرداریهای منطقه سیستان

شورای مدیریت پسماند شهرداریهای منطقه سیستان

جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای منطقه سیستان با حضور کلیه اعضا در محل دفتر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی و به ریاست ایشان برگزار گردید . در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد یکساله 96سازمان توسط مدیر عامل و بحث و تبادل نظر اعضا پیرامون دستور کار جلسه و خطوط کلی برنامه های اجرایی سال 97 سازمان سازمان توسط ریاست شورای سازمان تبیین گردید و پیشنهادات مندرج در دستور کار جلسه شامل بودجه سال 97 ، ترمیم اعضای هیئت مدیره ، ابقای مدیر عامل ، قراردادهای منعقده با شهرداری های عضو ، مشخصات فنی محل دفن بهداشتی ، مشخصات فنی دستگاه پردازش و سایر امور مطروحه به تصویب اعضا رسید .

 

 

۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ۱۱:۴۲