اخبار

جلسه انتخاب مشاور جهت پیگیری روند تهیه سند جامع توسعه روستایی استان

جلسه انتخاب مشاور جهت پیگیری روند تهیه سند جامع توسعه روستایی استان

 

جلسه انتخاب مشاور جهت پیگیری روند تهیه سند جامع توسعه روستایی استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی در محل دفتر ایشان برگزار گردید .

در این جلسه مقرر گردید از توانمندی های نیروهای بومی و نخبه استان به اولویت استفاده گردد .

 

 

۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۴۸