اخبار

جلسه شورای فنی استان

جلسه شورای فنی استان

جلسه شورای فنی استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی با دستور کار پیگیری مصوبات جلسه این شورا مورخ4 دی ماه در خصوص پروژه گازرسانی شهر زاهدان و ارائه گزارش شهرداری زاهدان در خصوص پروژه ترمیم نوارهای حفاری شبکه گازرسانی شهر زاهدان  در محل سالن جلسات  حوزه معاونت عمرانی برگزار گردید .