اخبار

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان

با موضوع بررسی میزان توانمندی ها و امکانات استان سیستان و بلوچستان به عنوان معین منطقه 6 تهران روز سه شنبه 19/10/96 به ریاست آقای دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل گردید.

در این جلسه مقرر گردید در ستاد مدیریت بحران استان کمیته ای با عنوان کمیته ستاد معین منطقه 6 تهران در حوادث تشکیل گردید و همچنین هر یک از دستگاه های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ضمن معرفی یک نماینده به عنوان عضو کمیته مذکور ، آمار واقعی از میزان توان و امکانات دستگاه مربوط را به استانداری اعلام نمایند ، همچنین هر یک از اعضا مکلف گردید طی 3 هفته سند مقابله با بحران خود را تهیه و ارائه نمایند.


جلسه
جلسه

 

۲۱ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۳۶