اخبار

کمیسیون ماده 21

کمیسیون ماده 21

جلسه کمیسیون ماده  21 استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی برگزارگردید .

در این جلسه واگذاری اراضی برای 17 طرح سرمایه گزاری تعیین و تکلیف گردید .

۳۰ آذر ۱۳۹۶ ۱۳:۵۷