اخبار

جلسه پرداخت تسهیلات مورد نیاز پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتفال پایدار در دشت ها و مناطق روستایی

جلسه پرداخت تسهیلات مورد نیاز پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتفال پایدار در دشت ها و مناطق روستایی

جلسه پرداخت تسهیلات مورد نیاز پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتفال پایدار در دشت ها و مناطق روستایی، سه شنبه مورخ 96/8/23 با حضور دستگاههای ذیربط در محل دفتر امور روستایی و شوراها برگزار گردید. که پس از بحث و تبادل نظر در راستای تحقق تعهدات اشتغالزایی دستگاهها در سال 96 مقرر گردید دستگاهها مربوطه طرح های اشتغالزایی روستایی جهت دریافت تسهیلات از بانک سینا به این دفتر معرفی نمایند.

جلسه پرداخت تسهیلات مورد نیاز پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتفال پایدار 1  

جلسه پرداخت تسهیلات مورد نیاز پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتفال پایدار 2  

جلسه پرداخت تسهیلات مورد نیاز پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتفال پایدار 3

۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۴۵