اخبار

برگزاری جلسه پیگیری وضعیت پروژه های سفر ریاست جمهوری به استان

برگزاری جلسه پیگیری وضعیت پروژه های سفر ریاست جمهوری به استان
جلسه ایی به ریاست معاون امور عمرانی ، جناب آقای دکتر کرد ، در خصوص بررسی پروژه های سفر ریاست محترم جمهوری به استان برگزار گردید .

جلسه

۱ آبان ۱۳۹۶ ۱۳:۴۶