اخبار

برگزاری جلسه هیات رسیدگی به قانون شکایات مناقصه استان

برگزاری جلسه هیات رسیدگی به قانون شکایات مناقصه استان
به منظور بررسی شکایات رسیده به دبیرخانه هیات رسیدگی به قانون شکایات مناقصه استان جلسه ای به ریاست دکتر کرد برگزار گردید و موضوع مورد بررسی قرار گرفت .

جلسه

۲۴ مهر ۱۳۹۶ ۱۰:۱۰