اخبار

برگزاری جلسه جذب اعتبارات عمرانی

برگزاری جلسه جذب اعتبارات عمرانی
جهت بررسی وضعیت اعتبارات مانده پروژه های عمرانی استانداری ، جلسه ای به ریاست دکرت کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران ذیربط برگزار گردید .

در این جلسه پس از بررسی وضعیت مانده اعتبارات برخی از پروژه های عمرانی استانداری ، تصمیمات لازم برای تسریع در روند جذب و هزینه کرد اعتبارات موصوف صورت پذیرفت .

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۳۵