اخبار

بازدید از پروژه های عمرانی دهیاری های حوزه سیستان

بازدید از پروژه های عمرانی دهیاری های حوزه سیستان

از پروژه های عمرانی بند (و) و تبصره 6 و جرایم راهنمایی و رانندگی ماده 23 دهیاری های شهرستان های زابل، هامون، هیرمند، زهک و نیمروز در تاریخ  96/5/3 لغایت 96/5/5 توسط کارشناسان دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بازدید به عمل امد.

پروژه های عمرانی بند (و) 1  

پروژه های عمرانی بند (و) 2  

پروژه های عمرانی بند (و) 3  

پروژه های عمرانی بند (و) 4

۱۵ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۴۴