اخبار

جلسه ای جهت بررسی عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان

جلسه ای جهت بررسی عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان

به منظور بحث و تبادل نظر و بررسی عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان و بیین سیاست ها و دستورات استاندار محترم استان جلسه ای در ساعت 8/30 مورخ 96/2/13  با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان، ریاست سازمان جهاد کشاوزی استان، مدیرکل منابع طبیعی استان، مدیرکل محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، مدیرکل بهزیستی استان، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان و مدیرکل امور عشایری استان در محل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار گردید.

بررسی عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان1  

بررسی عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان2  

بررسی عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان3  

بررسی عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان4

 

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۰۱