اخبار

جلسه کارگروه ماده 69 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برگزار شد

جلسه کارگروه ماده 69 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برگزار شد
به منظور بررسی و تصمیم گیری درخصوص موارد رسیده به دبیرخانه کارگروه ماده 69 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، جلسه ای به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و اعضای کارگروه برگزار شد .
در این جلسه در خصوص واگذاری زمین در حاشیه تفتان برای انجام تحقیقات بر روی گیاهان دارویی و همچنین واگذاری زمین در منطقه سیاهدک جهت انرژی های نو تصمیم گیری شد .
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ۱۱:۳۶