اخبار

برگزاری جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند منطقه سیستان

برگزاری جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند منطقه سیستان
در اجرای ماده ده اساسنامه سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای منطقه سیستان ، جلسه شورای سازمان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

در این جلسه دکتر کرد ضمن اعلام اختصاص بیش از دوازده و نیم میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای طرح ساماندهی مدیریت پسماند به شهرداریهای منطقه سیستان بر لزوم جدیت و پیگیری اجرای برنامه های مصوب به خصوص احداث ایستگاههای انتقال میانی در شهرهای زابل و زهک ، ساماندهی محل دفن جدید در محدوده رامشار و اجرای طرح تفکیک از مبدا در شهرها تاکید نمود .

در ادامه صورتهای مالی سال 1395 و عملکرد مورد بررسی قرار گرفت و تعرفه بهای خدمات سازمان در سال 1396 به تصویب اعضار قرار گرفت .


جلسه

۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ۰۸:۱۵