اخبار

تسریع و تسهیل در فرایند واگذاری زمین

تسریع و تسهیل در فرایند واگذاری زمین
به منظور تسریع و تسهیل در فرایند واگذاری زمین ، روان سازی و کاهش قیمت اراضی قابل واگذاری جلسه ای به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران دستگاههای ذیربط برگزار گردید .

جلسه با ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی با موضوع تسریع و تسهیل در فرایند واگذاری زمین ، روان سازی و کاهش قیمت اراضی قابل واگذاری ، هماهنگی و تعامل دستگاههای اجرایی در خصوص موضوع ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زارعتی و باغها، زمانبندی و تسریع در روال انجام مراحل واگذاری اراضی برای طرحهای سرمایه گذاری و توسعه زون انرژِی میل نادر از 1000 هکتار به 17 هزار هکتار برگزار برگردید.

 آقای کرد ضمن تاکید ویژه در خصوص حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان برای جذب بهینه سرمایه گذاری،  یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین استان را تسریع در جذب سرمایه گذار اعلام نمودند.

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱:۱۸