اخبار

جلسه طرح توسعه شبکه بهداشتی و درمانی روستاهای استان

جلسه طرح توسعه شبکه بهداشتی و درمانی روستاهای استان

در ساعت 12 روز شنبه مورخ 95/11/23 جلسه طرح توسعه شبکه بهداشت و درمان روستاهای استان به ریاست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و دانشگاههای علوم پزشکی برگزار گردید، در این جلسه مقرر شد کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گزارش مریوطه را حداکثر ظرف مدت 4 روز به دفتر امور روستایی ارسال نمایند.

طرح توسعه شبکه بهداشت  

طرح توسعه شبکه بهداشت2  

طرح توسعه شبکه بهداشت3

۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۲۰