اخبار

جلسه ی با مشاور مدیر عامل مخابرات کشور جناب آقای دکتر یافتیان و جناب آقای مهندس رضایی مدیر عامل مخابرات استان در خصوص توسعه زیر ساخت های مخابراتی

جلسه ی با مشاور مدیر عامل مخابرات کشور جناب آقای دکتر یافتیان و جناب آقای مهندس رضایی مدیر عامل مخابرات استان در خصوص توسعه زیر ساخت های مخابراتی

در حاشیه بازدید سه روزه از دهیاری های استان که توسط جناب آقای دکتر جندقیان معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و دکتر کریمی مدیر کل دفتر هماهنگی عمران و خدمات روستایی و آرش جمالزهی مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری صورت پذیرفت ،جلسه ی با مشاور مدیر عامل مخابرات کشور جناب آقای دکتر یافتیان و جناب آقای مهندس رضایی مدیر عامل مخابرات استان در خصوص توسعه زیر ساخت های مخابراتی استان و ایجاد دسترسی به خدمات اینترنتی در روستا ها ی استان ،مقرر شد که بررسی و اقدامات لازم برای ارتقاء وضعیت موجود صورت گیرد.

جلسه ی با مشاور مدیر عامل مخابرات کشور1  

جلسه ی با مشاور مدیر عامل مخابرات کشور2

۲۹ آذر ۱۳۹۵ ۱۲:۰۰