اخبار

بازدید سه روزه توسط دکتر جندقیان معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از دهیاری های استان

بازدید سه روزه توسط دکتر جندقیان معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  از دهیاری های استان

بازدید سه روزه از دهیاری های استان توسط جناب آقای دکتر جندقیان معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و دکتر کریمی مدیر کل دفتر هماهنگی عمران و خدمات روستایی و آرش جمالزهی مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری صورت پذیرفت.

 
بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان1  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان2  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان3  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان4  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان5  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان6  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان7  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان8  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان9  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان10  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان11  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان12  
بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان14  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان15  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان16  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان17  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان18  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان19  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان20  

بازدید دکتر جندقیان از دهیاریهای استان21

۲۹ آذر ۱۳۹۵ ۱۱:۰۵