اخبار

اصلاح کارت معاینه فنی خودروهای سبک

اصلاح کارت معاینه فنی خودروهای سبک
به اطلاع کلیه مدیران و کارشناسان مراکز معاینه فنی خودروهای سبک کشور می‌رساند:

از تاریخ اول آبان ماه سال جاری کارت معاینه فنی حذف و برگه A5 با فرمت طراحی شده در سامانه سیمفا جایگزین کارت‌های قبلی می‌گردد که می‌بایست پس از انجام آزمون‌های مربوطه، ممهور به مهر برجسته آن مرکز تحویل متقاضی گردد؛ لذا جهت اجرای طرح مذکور، رعایت نکات ذیل ضروری است:

1-    شماره سریال برگه A5 پرینت شده از سامانه سیمفا بایستی متناظر با شماره سریال برچسب تحویلی باشد.

2-  کلیه کارت‌های معاینه فنی بلااستفاده از مورخ فوق، فاقد اعتبار قانونی بوده و صدور و تحویل آن تحت هر عنوان به متقاضیان مصداق کامل صدور گواهی خلاف واقع می‌باشد.

3-  با توجه به این که آخرین شماره سریال استفاده شده در سامانه ثبت می‌باشد، مقتضی است کلیه کارت‌های بلااستفاده با حضور نماینده ستاد معاینه فنی شهرداری با ذکر شماره سریال، صورتجلسه و نسبت به امحای آن اقدام گردد.

4-   بدیهی است ارسال یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی تا مورخ 15/08/95 به این اتحادیه الزامی بوده و درصورت عدم ارسال صورتجلسه در موعد مقرر، از فعالیت مرکز در سامانه سیمفا برابر دستورالعمل جلوگیری خواهد شد.

۲۹ مهر ۱۳۹۵ ۰۷:۵۹