اخبار

دستورالعمل صدور اسناد حمل و نقل بار شهری و حومه ابلاغ شد

دستورالعمل صدور اسناد حمل و نقل بار شهری و حومه ابلاغ شد
بخش سوم دستورالعمل سه بخشی مدیریت جابجایی بار درون شهری و حومه با عنوان " دستورالعمل صدور اسناد حمل و نقل بار شهری و حومه(باربرگ) " به منظور اجرا در شهرداری ها از سوی مهندس راحتی قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به استانداران ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، این دستورالعمل در اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت(مصوب سال 86)، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال90، آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوبه سال 88 وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و آئین نامه اجرائی تبصره یک مواد 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه سال 88 و آئین نامه ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوبه سال88 هیات وزیران و اجرای مصوبه بهمن ماه 93 هیات وزیران مبنی بر تخصیص سوخت ناوگان دیزلی باری و مسافری بر اساس عملکرد پایش و پیمایش و تحقق اهداف اصلی در حوزه حمل و نقل بار شامل جابجایی سریع، مطمئن، ایمن و باصرفه اقتصادی از یکسو و کاهش عوارض جابجایی بار از سوی دیگر برای بهبود عملکرد سامانه حمل و نقل و اقتصاد شهری تهیه و ابلاغ شده است.

جابجایی بار در سامانه حمل و نقل درون شهری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می تواند به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی مدنظر قرار گیرد. جابه جایی بار علاوه بر ایفای نقش مهم در توسعه اقتصادی و شکوفایی ظرفیت های بالقوه در شهر، تاثیرات مستقیمی بر شبکه حمل و نقل، کیفیت تردد شبکه معابر و ایمنی آن دارد. همچنین بطور متقابل نیز ساختار حمل و نقل شهرتاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده کالاها می گذارد. اما علیرغم اهمیت این موضوع در حمل و نقل و اقتصاد شهری تلاشی به منظور ساماندهی و ایجاد نظم در جابجایی بار و کالا صورت نگرفته است.

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در راستای بهبود وضعیت حمل و نقل بار درونشهری، دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه را تهیه نموده که شامل سه بخش است.

در بخش اول با عنوان " شناسایی، ساماندهی و نظارت سامانه حمل و نقل بار درون شهری و حومه" به دنبال ساماندهی وضعیت موجود سامانه حمل و نقل بار است.

بخش دوم با عنوان "هوشمندسازی سامانه حمل و نقل بار درون شهری و حومه" مربوط به بکارگیری سامانه های هوشمند در سامانه حمل و نقل بار خواهد بود تا موجبات اعمال سیاستهای مدیریتی و افزایش کارایی و بهره وری در سامانه مربوط را در قالب سامانه ای مدیریتی فراهم اورد.

دستورالعمل در بخش سوم با عنوان " دستورالعمل صدور اسناد حمل و نقل بار شهری و حومه(باربرگ) " به جزئیات سامانه مدیریت بار بویژه باربرگ الکترونیکی و حمل و نقل بار شهری و حومه ای می پردازد.

باربرگ سندی است الکترونیکی که به ازای هر حمل بار توسط شرکت های حمل و نقل بار و یا رانندگان و یا سایر دستگاه های ذی صلاح حائز شرایط استفاده از سامانه، طبق مقررات مندرج در بخش اول دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه از طریق هر یک از درگاه های تحت وب یا موبایل پایه سامانه صادر شده که کاشف از مالکیت بار و سایر مشخصات مورد نیاز بوده و دارای شناسه یکتا در کل کشور می باشد.

عناوین مطالب این دستورالعمل عبارتست از: بهای خدمات، تعرفه کارمزد و صدور باربرگ، ضوابط و مقررات مربوط به شرکت های حمل و نقل بار شهری، ضوابط و مقررات مربوط به رانندگان، ضوابط و مقررات مربوط به ناوگان، ضوابط و مقررات مربوط به باربرگ و نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات.

ضوابط و مقررات مربوط به باربرگ شامل مراحل دریافت باربرگ(حقیقی، حقوقی و دفتری) و وضعیت های مختلف باربرگ(ثبت سفارش باربرگ، باربرگ در حال حمل، رسید باربرگ و ابطال باربرگ است.

۲۷ مهر ۱۳۹۵ ۱۰:۳۱