اخبار

هوشمندسازی سامانه حمل و نقل بار شهری و حومه ای ابلاغ شد

هوشمندسازی سامانه حمل و نقل بار شهری و حومه ای ابلاغ شد
دستورالعمل سه بخشی مدیریت جابجایی بار درون شهری و حومه با عنوان " هوشمندسازی سامانه حمل و نقل بار شهری و حومه ای" جهت اجرا در شهرداری ها از سوی مهندس راحتی قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به استانداران ابلاغ شد.

روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، این دستورالعمل در اجرای ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت(مصوب سال 86)، تبصره ذیل بند ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال90، ماده شش آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوبه هیات وزیران و اجرای مصوبه بهمن ماه 93 هیات وزیران مبنی بر تخصیص سوخت ناوگان دیزلی باری و مسافری بر اساس عملکرد پایش و پیمایش و تحقق اهداف اصلی در حوزه حمل و نقل بار شامل جابجایی سریع، مطمئن، ایمن و باصرفه اقتصادی از یکسو و کاهش عوارض جابجایی بار از سوی دیگر برای بهبود عملکرد سامانه حمل و نقل و اقتصاد شهری تهیه و ابلاغ شده است.

جابجایی بار در سامانه حمل و نقل دورن شهری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می تواند به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی مدنظر قرار گیرد. جابه جایی بار علاوه بر ایفای نقش مهم در توسعه اقتصادی و شکوفایی ظرفیت های بالقوه در شهر، تاثیرات مستقیمی بر شبکه حمل و نقل، کیفیت تردد شبکه معابر و ایمنی آن دارد. همچنین بطور متقابل نیز ساختار حمل و نقل شهرتاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده کالاها می گذارد.

اما علیرغم اهمیت این موضوع در حمل و نقل و اقتصاد شهری تلاشی به منظور ساماندهی و ایجاد نظم در جابجایی بار و کالا صورت نگرفته است.

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در راستای بهبود وضعیت حمل و نقل بار درونشهری، دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه را تهیه نموده که شامل سه بخش است.

در بخش اول با عنوان " شناسایی، ساماندهی و نظارت سامانه حمل و نقل بار درون شهری و حومه" به دنبال ساماندهی وضعیت موجود سامانه حمل و نقل بار است.

بخش دوم با عنوان "هوشمندسازی سامانه حمل و نقل بار درون شهری و حومه" مربوط به بکارگیری سامانه های هوشمند در سامانه حمل و نقل بار خواهد بود تا موجبات اعمال سیاستهای مدیریتی و افزایش کارایی و بهره وری در سامانه مربوط را در قالب سامانه ای مدیریتی فراهم اورد.

دستورالعمل در بخش سوم با عنوان "سامانه مدیریت حمل و نقل بار درونشهری" به جزئیات سامانه مدیریت بار بویژه باربرگ الکترونیکی و حمل و نقل بار شهری و حومه ای می پردازد.

عناوین مطالب این دستورالعمل عبارتست از: کلیات، مجری طرح هوشمندسازی، وظایف دستگاهها( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مجری طرح هوشمندسازی، شهرداریها، پیمانکاران)، روش سنجش و ارزیابی خدمت پیمانکاران، شرایط و ارزیابی پیمانکاران، روش های تامین منابع مالی، فرایند اجرای دستورالعمل هوشمندسازی سامانه و فرایند مالی اجرای دستورالعمل هوشمندسازی سامانه.

۱۱ مهر ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳