اخبار

برگزاری جلسه کمیسیون ماده پنج زاهدان

برگزاری جلسه کمیسیون ماده پنج زاهدان
جلسه کمیسیون ماده پنج زاهدان برای بررسی اراضی شهرک برق به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

جلسه
جلسه
جلسه

۲۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۲:۵۷