اخبار

کارآفرینان درخط مقدم توسعه فناوری و اقتصادی هستند

کارآفرینان درخط مقدم توسعه فناوری و اقتصادی هستند

معاون هماهنگی امور عمرانی گفت : در حال حاضر سیر تحولات جهانی کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فناوری و توسعه اقتصادی قرار داده است . دکتر کرد با بیان اینکه روی آوردن به کسب و کارهای کوچک یکی از عوامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن است .

 وی افزود گسترش بنگاههای اقتصادی کوچک موجب افزایش اشتغال می شود و این بنگاهها بسیار مهم هستند . ایشان اظهار داشت راهبردهای ملی برای توسعه پایدار در هرکشور همراه با مجموعه مکمل آن یعنی شاخص ها قابلیت لازم را در جهت پایش روند توسعه امکان پذیر است .

 با گسترش کسب و کارهای کوچک اشتغال پایدار در جامعه ایجاد می شود و توزیع درآمد در جامعه همگون تر شده و از این نظر جلوی بسیاری از تنش های اجتماعی گرفته می شود .

۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۳:۵۲