اخبار

بازدیدازپروژه های عمرانی دهیاریهای بخش ایرندگان

بازدیدازپروژه های عمرانی دهیاریهای بخش ایرندگان

بازدیدازپروژه های عمرانی دهیاریهای بخش ایرندگان درحاشیه جشنواره تیراندازی باحضورمدیران کل امورروستایی وشوراها ومدیرکل ورزش وجوانان وبخشدارایرندگان درتاریخ ٢٩مردادانجام شد.

پروژه های عمرانی دهیاریهای بخش ایرندگان1  

پروژه های عمرانی دهیاریهای بخش ایرندگان2  

پروژه های عمرانی دهیاریهای بخش ایرندگان3

 

۲ شهریور ۱۳۹۵ ۱۲:۲۲