اخبار

برگزاری جلسه کمیته تخصصی بانک اطلاعاتی نقشه جامع شهری و روستایی استان G.NAF

برگزاری جلسه کمیته تخصصی بانک اطلاعاتی نقشه جامع شهری و روستایی استان  G.NAF

پیرو چهارمین جلسه  G.NAF استان و براساس بند سوم مصوبات جلسه مذکور ، کمیته تخصصی تهیه بانک اطلاعاتی نقشه جامع شهری و روستایی استان به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و حضور مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار گردید .جلسه
جلسه
جلسه

۳۱ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۳۸