اخبار

شرکت معاون محترم هماهنگی امور عمرانی در جلسه بندر شهید بهشتی

شرکت معاون محترم هماهنگی امور عمرانی در جلسه  بندر شهید بهشتی
شرکت معاون محترم هماهنگی امور عمرانی در جلسه بندر شهید بهشتی و استماع گزارش پیشرفت فیزیکی و ارائه نظرات اداره کل بنادر استان

شرکت معاون محترم هماهنگی امور عمرانی در جلسه  بندر شهید بهشتی و استماع گزارش پیشرفت فیزیکی و ارائه نظرات اداره کل بنادر استان

 

جلسه بندر شهید رجایی

۲۷ اَمرداد ۱۳۹۵ ۰۸:۱۴