اخبار

بررسی برنامه های بنادر و دریانوردی استان

بررسی برنامه های بنادر و دریانوردی استان
طی دیدار دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و دکتر آقای مدیرکل بنادر و دریانوردی استان برنامه های این اداره کل مورد بررسی قرار گرفت .

جلسه

۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۵۸