اخبار

جلسه هماهنگی در جهت پایش تصویری در روستاها

جلسه هماهنگی در جهت پایش تصویری در روستاها

جلسه هماهنگی در جهت پایش تصویری در روستاها در تاریخ 95/4/23 در دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار گردید.

جلسه هماهنگی در جهت پایش تصویری1  

جلسه هماهنگی در جهت پایش تصویری2

۲۴ تیر ۱۳۹۵ ۱۰:۵۸