اخبار

جلسه نظارت بر ساخت و سازهای روستایی

جلسه نظارت بر ساخت و سازهای روستایی

جلسه ای با حضور مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان در خصوص نظارت بر ساخت و سازهای روستایی از طریق ناظرین فنی آن بنیاد و بررسی قابلیت نجمیع روستاها در هر منطقه مورخ 95/5/2 در دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری برگزار گردید.

جلسه بنیاد مسکن 2-5  

جلسه بنیاد مسکن 2-5 2

۲ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۲۲