اخبار

چهارمین جلسه شورای ارتقاء شاخص های آموزشی وپژوهشی درمناطق کمترتوسعه یافته ومحروم

چهارمین جلسه شورای ارتقاء شاخص های آموزشی وپژوهشی درمناطق کمترتوسعه یافته ومحروم

چهارمین جلسه شورای ارتقاء شاخص های آموزشی وپژوهشی درمناطق کمترتوسعه یافته ومحروم باحضورجناب آقای دکترفانی درمحل بنیادمستضعفان برگزارشد.

چهارمین جلسه شورای ارتقاء شاخص های آموزشی 4  

چهارمین جلسه شورای ارتقاء شاخص های آموزشی 5  

چهارمین جلسه شورای ارتقاء شاخص های آموزشی 6

۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ۰۷:۲۹