اخبار

تشکیل جلسه شورای فنی استان

تشکیل جلسه شورای فنی استان
جلسه شورای فنی استان در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل گردید.

جلسه شورای فنی استان مورخ 95/1/29 با ریاست جناب آقای دکتر کرد, معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و دبیری مدیر کل نمحترم نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت استان تشکیل گردید. در این جلسه مدیران کل دستگاههای اجرایی ذیربط به بررسی آیین نامه روش کار جدید پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخته و پیشنهادات خود را در این زمینه بیان نمودند.

در پایان نیز ریاست سازمان نظام مهندسی استان, آقای دکتر نرماشیری در رابطه با عدم وجود زیر بناهای لازم برای اجرای تغییرات عمده مورد نظر در مبحث 2 در استان مواردی را عنوان و خواستار پیگیری ویژه مسئولین استانی جهت احقاق حقوق مهندسین استان در این زمینه گردید.

۲۹ فروردین ۱۳۹۵ ۲۱:۳۴
. |