اخبار

اولین جلسه کمیته اجرایی

اولین جلسه کمیته اجرایی

اولین جلسه کمیته اجرایی بررسی طرح های پیشنهادی اشتغالزایی در مناطق روستایی استان با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط در تاریخ 29 در ماه 94 برگزار شد.

اولین جلسه کمیته اجرایی1  

اولین جلسه کمیته اجرایی2  

اولین جلسه کمیته اجرایی3  

اولین جلسه کمیته اجرایی4

۳۰ دی ۱۳۹۴ ۱۱:۲۱