اخبار

تعداد 11 دستگاه خودروی آتش نشانی به ارزش دو میلیارد و یکصد و شصت و هفت میلیون تومان تحویل دهیاری های استان سیستان و بلوچستان شد

تعداد 11 دستگاه خودروی آتش نشانی به ارزش دو میلیارد و یکصد و شصت و هفت میلیون تومان تحویل دهیاری های استان سیستان و بلوچستان شد

تعداد 11 دستگاه خودروی آتش نشانی به ارزش دو میلیارد و یکصد و شصت و هفت میلیون تومان تحویل دهیاری های استان سیستان و بلوچستان شد.

این خودروها که از محل بند ح تبصره 9 اعتبارات سال 93 به استان اختصاص یافته اند جهت خدمات رسانی به روستاییان استان که همیشه در زمان آتش سوزی دچار خسارت فراوان می شدند اختصاص پیدا کرده است.

خودروی آتش نشانی  

خودروی آتش نشانی2  

خودروی آتش نشانی3

 

۱۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۱:۱۳