اخبار

جلسه شورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق محروم و کمتر توسعه یافته

جلسه شورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق محروم و کمتر توسعه یافته

جلسه شورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ی کشور در مورخ 94/8/30 در محل دفتر وزیر آموزش و پرورش برگزار گردید.

جلسه شورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق محروم و کمتر توسعه یافته1 

جلسه شورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق محروم و کمتر توسعه یافته2 

جلسه شورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق محروم و کمتر توسعه یافته3  

جلسه شورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق محروم و کمتر توسعه یافته4

۹ آذر ۱۳۹۴ ۰۸:۳۴