اخبار

بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان نیمروز

بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان نیمروز

بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان نیمروز با حضور فرماندار محترم شهرستان نیمروز و بخشداران تابعه در تاریخ 94/8/27 انجام گرفت و در ادامه آن نشست مشورتی حضور فرماندار محترم، بخشداران و دهیاران تابعه شهرستان نیمروز انجام شد.

بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان نیمروز 1

بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان نیمروز 2
 
 
بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان نیمروز 9

 بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان نیمروز 8


بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان نیمروز 7 

بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان نیمروز 11
بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان نیمروز 6
بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان نیمروز 6
بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان نیمروز 4
بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان نیمروز 3
 
 بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان نیمروز 10

۲۸ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۰۷