اخبار

بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان هامون

بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان هامون

بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان هامون با حضور مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها  و فرماندار محترم شهرستان هامون در تاریخ 94/8/27 انجام شد.

بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان هامون1  

بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان هامون2  

بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان هامون3  

بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان هامون4  

بازدید از پروژه های دهیاری های شهرستان هامون5

۲۸ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۴۰