اخبار

سفر آموزشی دهیاران منتخب سیستان و بلوچستان به استان فارس

سفر آموزشی دهیاران منتخب سیستان و بلوچستان به استان فارس

جمالزهی مدیرکل دفترامورروستایی و شوراها درارتباط با سفرآموزشی دهیاران به استان فارس افزود:

در راستای اجرای دستورالعمل آموزشی دهیاران، سفر آموزش سه روزه ای در تاریخ 18 آبان ماه به مقصد استان فارس انجام گرفت که در این سفرتعداد30 نفرازدهیاران استان به استان فارس سفرکردند و از پروژه های عمرانی روستایی شهرستانهای نی ریز،سروستان،پاسارگاد،مرودشت وشیرازبازدید بعمل آوردند و از نزدیک با دهیاران آن استان و از چگونگی تعامل مردم و شورا و از اقدامات این دهیاران در روستاها مطلع گردیدند هدف ازاین سفربه منظور استفاده از تجربیات علمی و عملی روستاها و دهیاران موفق در زمینه های اقتصادی ، فرهنگی و گردشگری، عمرانی و شرکت های تعاونی برترو تبادل نظر، دهیاران صورت گرفت در این سفر از مکانهای دیدنی و مجموعه تاریخی وفرهنگی استان فارس نیز بازدید به عمل آمد.


سفر آموزشی دهیاران منتخب سیستان و بلوچستان به استان فارس1 

سفر آموزشی دهیاران منتخب سیستان و بلوچستان به استان فارس3  

سفر آموزشی دهیاران منتخب سیستان و بلوچستان به استان فارس4

۱۸ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۳۰